بد حجابی بازیگران زن ایرانی تا کی و تا چه حد ادامه دارد!!!؟

بد حجابی بازیگران زن ایرانی تا کی و تا چه حد ادامه دارد!!!؟ جدیدا بد حجابی به نوعی فستیوال و

ادامه

رویین دژ _«حیا یا کم رویی؟»

باید توجه داشته باشیم که حیا با کم رویی متفاوت است.
حیا یعنی شرم داشتن نسبت به عملی منفی که باعث آبروریزی ما خواهد شد و از طرف انسان های با شخثیت سرزنش خواهیم شد و برعکس،کم رویی یعنی ترسیدن از انجام کاری مثبت به خاطر این که از جانب انسان های بی شخصیت و پست ،مسخره شویم.
پس حیا یک فضیلت اخلاقی است و کم رویی یک نقص!

ادامه
Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide