تعداد بازدید این مطلب : 1,489

کز وی اثری نیست که در چشم تری نیست…

http://www.askdin.com/gallery/images/10130/1_ya-mahdy-2.jpg

بی یاد تو یارا شب مارا سحری نیست          وی  داد کزین یاد به جز غم ثمـــری نیست

صد راه گریـز اسـت ز هـر دردی و دردا‌           کز  داغ  فــراق  تو گزیـــر و گذری  نیســت

خالـی ز خـیال تو نشـد منظـر چشمــم          هرچند تو را سوی دو چشمم نظری نیست

سرباز سـر کـوی تو گشتــم که بداننــد‌          دیگـــر سر ما  را  سرِ یارِ دگـــری نـیســت

در   حســرت  دیدار  تو   آواره تریــــــنم         باز آ که بدین در به دری، در به دری نیست

ترســم که  ز اقبال بدم از قفــس هجــر        روزی به در آیم که دگــر بال و پری نیســت

هر شــب  به هوای مه روی تو نخفتیــم        چون  روز در آمــد خــبر آمد  خبری نیســـت

گشــتیم  و  ندیدیــم اثر از یار و شگفــتا       کز وی اثری نیست که در چشم تری نیست

این سان که معین در هوس روی طبیبش      میسوزد و جان سوز تر از این شرری نیست

روزی که بیایـی  به  ســرم  در   اثر  درد       از من به جـز از دفــتر شعــرم اثری نیســـت

غلامرضا معینی هادی زاده

RelatedPost

یک دیدگاه

Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide