تعداد بازدید این مطلب : 696

آیت الکرسی جلوه گاه توحید(۳)

آیه ۲۵۶
متن آیه:لَا إِکْرَاهَ فِى الْدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الْرُشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالْطَّغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ
بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَى‏ لَاانْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِیْعٌ عَلِیمٌ
ترجمه:
‏ در (پذیرش) دین، اکراهى نیست. همانا راه رشد از گمراهى روشن شده است، پس هر که به طاغوت کافر شود و به خداوند ایمان آورد، قطعاً به دستگیره محکمى دست یافته، که گسستنى براى آن نیست. وخداوند شنواى دانا است.
پیامها
۱.دردین آوردن اجباری نیست ولی همین که کسی اسلام آورد،چیزهایی براوواجب می شود،یعنی اجراء فرایض واجب شده است.
۲.فقط وفقط ازاوّلین وآخرین پیامبر یک دین وجود داشته است وآنهم اسلام است.{الدین}{دین الحق لیظهره علی الدین کلّه}
نام أحمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد نود هم پیش ماست. (مولوی)
۳.راه دقیقا ازچاه مشخص شده مگربرای کسی پرده کوری بزند یاپرده جهل وتعصب بکشد.
بنا به آیه شش وهفت سوره ی حمد راه کفر فقط لجاجت وجهل است.{غیر المغضوب علیهم ولاضالّین}
۴.چرادردین آوردن اجباری نیست؟چون تمام آیات ومعجزات برای نشان دادن راه راست به انسان ها،نشان داده شده است،پس هرچندهیچ کس رانباید مجبور به دین آوردن کرد،امّا هرکس که دین نیاورد مسئول است وباید پاسخ دهد.
۵.دین آمده برای رشد انسان،پس دین یک فرهنگ ویک برنامه ی پویا است،دقیقا عکس آن چهره ای که دشمنان ازاسلام نشان می دهد.{الرششد}
۶.کفرمسیرانحراف است هرچه به سرکافربیاید،نتیجه مسیری است که انتخاب کرده ،پس خداوند،کینه نسبت هیج کس نداردونیزبه هیج کسی ظلم نمی کند.{من الغیّ:اینجا معادل کفراست}
۷.کفربیراهه است،بیراهه به مقصدی نمی انجامد.{الغیّ}
۸.اوّل باید غیر خداراکنارگذاشت تابعدبه خدارسید .{فمن….یومن بالله}
۹.مبارزه باطاغوت،بایدمستمرباشد.{یکفر:فعل مضارع است}
۱۰.شرک یعنی پرستش هرچی درمقابل خداوندقد علم کند.{الطاغوت}
۱۱.ایمان به زحمت بدست می آید زحمت گذشت ازشرک.{فمن…}
۱۲.ملک آسمان وزمین نه تنها جای اونیست،بلکه تمام فرانروایی آن ازآن خداونداست.
۱۳.ایمان نیز باید مستمر ومداوم باشد.{یومن}
ایمان راهی است باید تاتهش رفت.
۱۴.اگرایمان خالص نشود،هدایت قطعی می شود.{فقداستمسک بالعروۀ الوثقی}
۱۵.هیچ نقطه ی اعتماد،یاتکیه گاهی محکم جز ایمان به خداوند وجود ندارد.{العروۀ الوثقی}
۱۶.خداوندچون بزرگ است،مرتبه اش بالااست.{الله سمیع علیم}
۱۷دهن بازکردن طرف اوّلین نشانه ایست ،برای تشخیص منافق ومومن بودن طرف.{سمیع علیم}
۱۸.اینکه انتها این آیه به سمیع علیم ختم شده،اوّلین راه شناخت کافر ازمومن وطاغوتی ازخدایی سخنان واظهار نظرهای آنان است.

یک دیدگاه

Website Design and Development CompanyWedding Dresses Guide